Nowoczesny system ERP enova365

dla biznesu

enova365

enova365 to nowoczesny system ERP, kompleksowo wspierający zarządzanie firmami oraz instytucjami. Pełna integracja poszczególnych modułów z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspiera obsługiwane w nich procesy oraz wspólna baza danych gwarantuje spójność i łatwy dostęp do wszystkich danych przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej optymalizacji efektywności obsługi.

Prowadzi to do:

 • unikania wielokrotnego wprowadzania tych samych danych
 • automatyzacje powtarzalnych procesów,
 • skrócenia czasu obsługi poszczególnych procesów ,
 • likwidacje prawdopodobieństwa do pomyłek
 • pozwala na efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy zwolnieni są z dotychczasowych, powtarzalnych czynności
 • szybkiego i kompleksowego dostępu do przekrojowych danych znajdujących się w systemie
 •  łatwość tworzenia zestawień, raportów i analiz

enova365 to ponad 50 modułów. Zakres ten pozwala obsłużyć wszystkie niezbędne procesy funkcjonowania przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość i branże firmy.

Oprócz obsługi takich obszarów jak Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Księgowość, Kadry czy CRM, system wspiera takie główne procesy jak: Obieg Dokumentów, WorkFlow, Produkcja.

Ważnym elementem systemu są moduły wspierające tak specyficzna funkcjonalność jak m.in. : wsparcie dla przedstawicieli handlowych, obsługa szkoleń, serwisu, delegacje służbowe, obsługa pracowników uczelni / prokuratury, pracowników eksportowych i wiele innych.

enova365 to jedyny system ERP w Polsce, który pracuje w środowisku Windows oraz na urządzeniach wyposażonych w system Android. Pozwala to na pełny dostęp z dowolnego urządzenia i z dowolnej lokalizacji do danych w systemie.

Obszary działania enova365

Kadry i Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

Handel

Kompletne i nowoczesne narzędzie to obsługi procesów biznesowych w firmach o różnych profilach

Workflow

Umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych w systemie enova365 przez grupę ludzi pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa.

Księgowość

To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe.

CRM

Wykorzystywany w kreowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu relacji z klientami.

Business Intelligence

Business Intelligence umożliwia przekształcenie danych w wiedzę, zapewniając optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Chcesz wiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Rozwiejemy każdą wątpliwości.

Moduły

Aby skroić system na miarę potrzeb, dobierz moduły dla Twojej firmy. Zobacz też, jak elementy enova365 współpracują ze sobą.

Pojedynczy element systemu (moduł) usprawnia działanie firmy w obszarze,  za który odpowiada. W ramach zintegrowanego systemu moduły współpracują ze sobą, a moduły podstawowe mogą też funkcjonować niezależnie.

Moduły podstawowe

Kadry Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

 

Dla kogo:

 • Pracownicy działu Kadr oraz rachuby Płac
 • Biura rachunkowe
 • Firmy świadczące usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr
 • Zarząd.

Funkcjonalność:

Kadry – zapis informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe.

Płace – poza standardowym rozliczaniem etatów i umów zleceń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) pozwala także na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek  akonto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia.

Kalendarze – definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje – w tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ułatwia zarządzanie personelem, pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

 

Korzyści:

 • usprawnienie procesów zarządzania działu HR,
 • oszczędność czasu działu HR,
 • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
 • automatyzacja procesów,
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek,
 • wydajność systemu.

Czytaj więcej »

Księga Podatkowa

przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie

 

Dla kogo:

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro

 

Funkcjonalność:

Program obsługuje:

Ewidencję ryczałtową – mechanizmy umożliwiające prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów przez podatników rozliczających podatek dochodowy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wraz z tymi mechanizmami dostępne są wszystkie mechanizmy wspomagające rozliczanie podatku VAT.

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów – funkcjonalność systemu umożliwiająca prowadzenie uproszczonej księgowości, (zapisów grupowanych wg dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych w buforze).

Ponadto na funkcjonalność modułu enova365 Księga Podatkowa składają się:

Rozliczenia podatku VAT – funkcjonalność systemu umożliwia prowadzenie rozliczeń podatku VAT poprzez następujące mechanizmy: ewidencja dokumentów VAT, rejestry VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-UE, w oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7.

Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.

Wzorce dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).

e-Deklaracje – mechanizm umożliwiający wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym  lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Zestawienia księgowe – pozwalają użytkownikowi obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki działalności.

Deklaracje – dokumenty dotyczące zaliczki na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli sporządzane i drukowane są automatycznie.

Matryce – umożliwiają stworzenie szablonów dokumentów z różnymi domyślnymi informacjami np. opisem, podmiotem, stawką VAT, sposobem podziału wartości dokumentu, kontem księgowym. Znacząco przyspieszają wprowadzanie dokumentów do systemu. Matryce budowane są przez użytkownika w oparciu o kolumny KPIR.

Bufor księgowań – umożliwia wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów. To rodzaj notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty i zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów, np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Funkcjonalność ta daje gwarancję efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości.

Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

 

Korzyści:

 • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu,
 • łatwe przygotowywanie sprawozdań,
 • ograniczenie czasu na zaksięgowanie wystawionych dokumentów,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
 • intuicyjna obsługa systemu.

Czytaj więcej »

Księga Handlowa

Przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont

To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.

 

Dla kogo:

 • Pracownicy Działu Księgowości i Finansów
 • Kapitałowe spółki prawa handlowego (spółka akcyjna i z o.o.)
 • Spółki osobowe prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Funkcjonalność:

Dziennik – umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.). 

Ewidencja dokumentów – automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika. 

Zestawienie sald i obrotów – przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań. 

Deklaracje – zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe. 

eDeklaracje – możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru. 

Schematy księgowe – definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. 

Bufor księgowań – jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych. 

Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym. 

Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT – ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.

Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza lub całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta). 

Wielooddziałowość – możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.:

 • możliwość przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych,
 • możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów,
 • możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,
 • różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów,
 • możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.

Korzyści:

 • sprawna i kompleksowa kontrola działalności firmy,
 • automatyzacja procesów w firmie,
 • możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi.
 • ciągłość zaksięgowanych informacji.

Czytaj więcej »

Księga Inwentarzowa

Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości

 

Dla kogo:

 • Firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji majątku trwałego.

Funkcjonalność:

Możliwość prowadzania kartotek:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • wyposażenia (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały, które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania);
  • automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i zaimportowanym kartotekom środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Metody amortyzacji:

 • jednorazowa,
 • liniowa,
 • degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową);
  • rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,
  • możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej
  • możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,
  • przypisanie kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • dokument amortyzacji – automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  • możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych,
  • zbiorcze generowanie inwentaryzacji z listy środków trwałych dla różnych miejsc użytkowania,
 • przyjęcie środka trwałego – OT,
 • likwidacja środka trwałego – LT,
 • przeszacowanie,
 • zmiana wartości,
 • odpis aktualizujący.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • zmiana miejsca użytkowania,
 • zmiana parametrów amortyzacji,
 • zmiana centrum kosztów,
 • zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • zmiana wartości i ilości.

Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.

Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.

 

Korzyści:

 • pełna weryfikacja majątku firmy,
 • automatyzacja wykonywanych operacji na środkach trwałych i majątku,
 • pełna rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi,
 • możliwość szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

Czytaj więcej »

Windykacja

umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności, tzw. windykację przedsądową

Moduł wspiera pracę działu windykacji poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail.

 

Dla kogo:

 • Pracownicy Działu Windykacji
 • Pracownicy Działu Księgowość

 

Funkcjonalność:

 • pozwala zdefiniować własne procedury windykacyjne, które określają kolejno wykonywane czynności (etapy) w trakcie procesu windykacyjnego,
 • umożliwia generowanie dokumentów rozliczeniowych, jak wezwania i noty odsetkowe wg wyznaczonych spraw,
 • umożliwia generowanie zadań CRM na podstawie etapów spraw (wymaga licencji na CRM),
 • na podstawie realizowanych etapów sprawy umożliwia wysyłkę wiadomości sms lub e-mail (wymaga licencji na CRM oraz dodatków SMS oraz CRM Outlook),
 • pozwala na tworzenie wielu ścieżek windykacyjnych (tzw. spraw windykacyjnych).

Do obsługi procesów windykacji włączono bezpłatnie –  poprzez udostępnienie nowych obiektów i możliwości konfiguracyjnych – elementy Workflow. Dzięki temu możliwe jest szybkie i proste  tworzenie procesów windykacyjnych.

Dla wymagających Klientów, obsługujących procesy windykacyjne w bardziej różnorodny sposób, istnieje możliwość modyfikacji i rozbudowy podstawowych procesów z wykorzystaniem funkcjonalności modułu Workflow (wymaga licencji na Workflow).

 

Korzyści:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi procesów windykacyjnych firmy,
 • systematyzacja i automatyzacja czynności związanych z windykacją,
 • szybki wgląd do dokumentów oraz aktualnie prowadzonych spraw,
 • pełna informacja analityczna o windykowanych należnościach wg spraw windykacyjnych.

Czytaj więcej »

CRM

Wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami

Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże.

 

Dla kogo:

 • Działy handlowe
 • Działy serwisu
 • Recepcja/sekretariat
 • Marketing
 • Telemarketing
 • Biura obsługi klienta
 • Help desk.

Funkcjonalność:

 • Kontrahenci – umożliwia tworzenie listy kontrahentów, a formularz kontrahenta daje wgląd do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie enova365.
 • Zdarzenia i zadania – rejestracja i przyporządkowanie do właściwego kontrahenta historii konatku oraz zadań do wykonania w przyszłości, można je wyróżniać na liście za pomocą mechanizmu kolorowania.
 • Projekty – grupa zadań i zdarzeń odnoszących się do jednego kontrahenta realizowana w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu.
 • Kampanie – grupa projektów powiązana różnymi kontrahentami mająca wspólny cel.
 • Zasoby – lista wspomagająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (np. wyposażenie, maszyny i narzędzia); umożliwia dodanie rezerwacji na poszczególnym elemencie w korelacji z Kalendarzem.
 • Teczki – odzwierciedlenie papierowej teczki, w której gromadzone są informacje na dowolnie wybrany temat. Teczka może składać się z elementów umieszczonych w różnych miejscach w systemie.
 • Moje zadania – lista wyświetla danemu operatorowi zadania, które zostały mu przydzielone, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom.
 • Korespondencja seryjna – umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu realizacji wysyłki pocztą tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenia związane z adresatem.
 • Wizytówki – mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, wykorzystywany do ewidencji kontaktów z potencjalnymi Klientami. W przypadku zmiany statusu Klienta na aktywny, wizytówkę można przekształcić do kartoteki kontrahenta, zachowując tym samym pełną historię kontaktu.
 • Opiekun kontrahenta – przypisanie kontrahenta do operatora w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (osoba, która zastępuje np. w przypadku nieobecności).
 • Kreatory – narzędzie pozwala wprowadzać za pomocą jednego okna dane do wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. W module CRM kreatory dostępne są zarówno na poziomie listy, jak i formularza projektów.
 • Załączniki – możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami: umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia. Załączniki mogą mieć dowolny format .pdf, .doc, .xml, .jpg, png.

Korzyści:

 • budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami,
 • łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu,
 • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
 • sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac,
 • przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów,
 • budowanie lojalności i profesjonalnego wizerunku firmy,
 • określenie potencjału kontrahentów w trakcie procesu ciągłego pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystywania.

Czytaj więcej »

Serwis

Pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych

Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest serwisowany. Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.

 

Dla kogo:

 • Firmy prowadzące warsztaty naprawcze oraz serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez nie towarów
 • Firmy świadczące usługi naprawcze.

Funkcjonalność:

Zlecenia serwisowe – w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta).

Przeglądy – na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego można zaplanować przyszłe przeglądy dla każdego urządzenia. Program enova365 automatycznie informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

Funkcja automatycznych powiadomień – zapamiętuje i powiązuje urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).
Wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami, w związku z czym istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy:

 • dokument przyjęcia zlecenia serwisowego – zamówienie usługi,
 • dokument wyceny kosztu naprawy,
 • potwierdzenie odbioru urządzenia z naprawy/przeglądu,
 • dokument WZ – wydanie części z magazynu,
 • faktura za przeprowadzone usługi naprawcze oraz wykorzystane części itp.

Korzyści:

 • kompleksowa obsługa zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia,
 • automatyzacja procesu informowania klienta o etapie realizacji zlecenia (powiadomienia e-mail lub SMS),
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi ewidencji przyjmowanych zleceń,
 • możliwość generowania dokumentów handlowych i księgowych z poziomu modułu enova Serwis.

Czytaj więcej »

Szkolenia

Jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty

 

Dla kogo:

 • Firmy szkoleniowe
 • Ośrodki szkoleniowe działające zgodnie z ustawą o systemie oświaty
 • Firmy prowadzące szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

Funkcjonalność:

Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

 • obsługa kartoteki szkoleń,
 • obsługa kartoteki wykładowców:
  • tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło),
  • prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,
 • obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie).

Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

 • edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia),
 • e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.

Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:

 • tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,
 • możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
 • możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.

Rozliczanie grup szkoleniowych:

 • fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, proforma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne),
 • końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,
 • kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem),
 • windykacja należności z tytułu szkoleń.

Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:

 • lista obecności uczestników na zajęciach,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne),
 • protokoły z przeprowadzonych egzaminów,
 • wydruk zajętości sal za wybrany okres,
 • wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,
 • możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel),
 • obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.

Korzyści:

 • kompleksowa obsługa szkoleń za pośrednictwem jednego narzędzia,
 • automatyzacja procesu planowania oraz ewidencji szkoleń,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi szkoleń poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (kontrola kolizji dostępności sal oraz prowadzących),
 • system kontroli przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe,
 • pełna informacja analityczna o uczestnikach.

Czytaj więcej »

Wypożyczalnia

służy do ewidencjonowania wszelkiego rodzaju obiektów, które mogą być przedmiotem wypożyczenia

Dzięki bardzo elastycznej konfiguracji możliwe jest ewidencjonowanie dowolnych przedmiotów. Doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku biblioteki, jak i firmy budowlanej dystrybuującej ciężki sprzęt na prowadzone budowy.

 

Dla kogo:

 • Firmy handlujące i wypożyczające sprzęt specjalistyczny
 • Wypożyczalnie samochodów
 • Biblioteki

 

Funkcjonalność:

Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest wypożyczany. Pozwala na ewidencjonowanie posiadanych urządzeń, informacji o aktualnym stanie (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) oraz rejestrowanie aktywności, w związku z czym dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia wypożyczeń. Możliwość przypisania poszczególnych urządzeń do zdefiniowanych wcześniej modeli ułatwia operatorowi dostęp do informacji, ile egzemplarzy wybranego modelu jest dostępnych do wypożyczenia w żądanym terminie. Wypożyczenie może być wprowadzone dla jednego przedmiotu, ale również na jednym wypożyczeniu można uwzględnić wiele obiektów. Moduł wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami i bezpośrednio z poziomu wypożyczenia pozwalają rozliczać wypożyczenie oraz wystawiać dokumenty handlowe, podpowiadając kwoty należne za każde wypożyczane urządzenie.

 

Korzyści:

 • kompleksowa obsługa wypożyczeń za pośrednictwem jednego narzędzia,
 • możliwość generowania dokumentów (w tym handlowych i księgowych) z poziomu wypożyczenia np.:
  • dokument potwierdzający wydanie urządzenia,
  • dokument potwierdzający przyjęcie kaucji,
  • dokument rozliczający wypożyczenie,
 • możliwość powiązania kontrahentów z urządzeniami,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi ewidencji realizowanych wypożyczeń,
 • pełna współpraca z modułami CRM i Serwis – dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów i na podstawie częstotliwości przeglądów można zaplanować przyszłe przeglądy i naprawy serwisowe dla każdego urządzenia; w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora.

Czytaj więcej »

Członkowie

obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek

 

Dla kogo:

 • Organizacje, które prowadzą ewidencję członków
 • Organizacje społeczne, administracyjne, religijne, np.: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, partie polityczne, spółdzielnie

 

Funkcjonalność:

Ewidencja członków

 • rejestracja danych członków w podziale na:
  • członków zwyczajnych, czyli osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
  • członków wspierających, czyli osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji,
 • rejestracja danych kandydatów na członków,
 • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
 • nadawanie statusów członkom i kandydatom:
  • oczekujący na przyjęcie,
  • przyjęcie w poczet członków,
  • skreślenie z listy członków.

Ewidencja składek członkowskich

 • definiowanie zasad naliczania składek,
 • określanie indywidualnych składek dla wybranych członków,
 • okresowe naliczanie składek,
 • rejestracja wpłacanych składek,
 • kontrola nad stanem opłacenia składek,
 • ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków,
 • umarzanie składek.

 

Korzyści:

 • kompleksowa ewidencja członków i wpłacanych składek,
 • automatyzacja procesu naliczania i kontroli wpływu składek członkowskich,
 • pełna informacja o aktualnej liczbie członków i ich wpłatach,
 • mniejsza pracochłonność związana z uzyskaniem danych analitycznych,
 • zarządzanie należnosciami z tytułu składek.

Czytaj więcej »

Workflow

Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych zachodzących w obrębie innych modułów enova365, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy

 

Dla kogo:

 • Firmy, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach

Funkcjonalność:

Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy w systemie za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

Korzyści:

 • usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację,
 • zarządzanie procedurami w firmie,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności,
 • zmniejszenie liczby błędów użytkowników,
 • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami,
 • szybki wgląd do źródłowych dokumentów,
 • bieżąca kontrola terminowości realizacji zadań,
 • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.

Delegacje Służbowe

wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

 

Dla kogo:

 • Pracownicy Działu Kadry i Płace
 • Pracownicy Działu Księgowość
 • Asystenci Zarządu
 • Kasjerzy

 

Funkcjonalność:

 • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem,
 • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za nocleg),
 • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
 • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych,
 • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
 • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.

Korzyści:

 • automatyzacja ewidencji kosztów delegacji służbowych oraz ich księgowania,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych,
 • kontrola kosztów wyjazdów służbowych,
 • pełna informacja analityczna o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe,
 • możliwość integracji z ewidencją przebiegu pojazdu.

Opis Analityczny-Aktywacja

aktywuje dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych oraz innych

Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

 

Dla kogo:

 • Osoby, które dokonują kwalifikacji kosztów (opisują dokumenty), a równocześnie nie potrzebują pełnego dostępu do enova365 Księgowość oraz enova365 Projekty (nie potrzebują szczegółowych informacji o budżecie)
 • Osoby, które posiadają pełną Księgowość i dodatkowo dokonują kwalifikacji dokumentów na potrzeby budżetowania Projektów (nie potrzebują szczegółowych informacji o budżecie)

 

Funkcjonalność:

Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova365 Księgowość oraz enova365 Projekty. W praktyce najczęściej opisywaniem dokumentów zajmują się pracownicy, którzy nie mają lub nie potrzebują dostępu do powyższych modułów.

Przykład:

Kierownik projektu, który będzie opisywał dokumenty RW, musi posiadać licencję na moduły enova365 Handel oraz enova365 Opis Analityczny-Aktywacja.

Dodatkowo enova365 Opis Analityczny-Aktywacja pozwala przypisać dany opis kontrolingowy (analityczny) do konkretnej pozycji w budżecie, który jest planowany oraz tworzony, a później kontrolowany w module enova365 Projekty.

Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

 • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
 • analizy kosztów funkcjonowania firmy,
 • kontroli realizacji umów z kontrahentami,
 • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

 

Korzyści:

 • definiowanie kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów,
 • uwzględniając indywidualne potrzeby użytkownika, zadania można grupować w dowolne grupy tematyczne,
 • budowanie informacji księgowej do rozksięgowania kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp.,
 • w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego można opracowywać dynamiczne księgowania, które będą stanowić bazę do gromadzenia informacji niezbędnych do prowadzenia księgowości rachunkowej i podatkowej,
 • wszystkie dane podstawowe i budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów i dalej je analizować.

DMS

 

Dla kogo:

 • Średnie oraz duże firmy, a także biura rachunkowe;
 • Działy handlowe, działy serwisowe, recepcja/sekretariat, marketing, telemarketing, biuro obsługi klienta itp.

Funkcjonalność:

 • enova365 DMS (Document Managment System) to moduł o charakterze ewidencyjnym, który wspiera przechowywanie, porządkowanie dokumentów w rejestrach (przychodzące / wewnętrzne / wychodzące) oraz ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej.
 • Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) – służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Możliwości:

 • Zamiast wprowadzać dokumenty obce – można je skanować, system je rozpozna i zaewidencjonuje, co daje mniej błędów, oszczędności w czasie.
 • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu w formie cyfrowej – koniec z zaginionymi dokumentami.
 • Płynna praca z dokumentami między poszczególnymi stanowiskami firmie – lepsza komunikacja, ponieważ wszyscy pracują na tym samym dokumencie (oryginał i jego odpowiednik w systemie).
 • Ewidencjonowanie dokumentów np. z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz ze wprawami, które ich dotyczą.

Korzyści:

 • Szybki wgląd do dokumentów oraz spraw,
 • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami przy wykorzystaniu Workflow’
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi wprowadzania dokumentów,
 • zmniejszenie ilości błędów użytkowników,
 • e-archiwizacja,
 • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.

Faktury

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży

 

Dla kogo:

 • Firmy usługowe
 • Firmy handlowe
 • Firmy nieprowadzące gospodarki magazynowej o prostym obiegu dokumentów
 • Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi.

Funkcjonalność:

Kartoteki kontrahentów – przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.

Karty towarów i usług – karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.

Cenniki – możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.

Dokumenty sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe. Wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach. Dostępna jest funkcja blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.

Umowy i faktury cykliczne – rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

Raporty – do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.

Definiowalne uprawienia – operatorom można nadać lub ograniczyć uprawnienia zarówno do poszczególnych obiektów jak i do czynności.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – w przypadku drukarek fiskalnych enova365 współpracuje z protokołami firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus (każdorazowo przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu). Standardowo enova365 współpracuje z kolektorami danych firmy SKK. Istnieje możliwość oprogramowania innych urządzeń (na etapie wdrożenia).

 

Korzyści:

 • kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu,
 • przyspieszenie wprowadzania danych,
 • automatyzacja procesu wystawiania dokumentów,
 • eliminowanie ryzyka pomyłek,
 • bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań.

Handel

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu

Moduł zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może występować w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.

Dla kogo:

 • Firmy handlowe
 • Firmy handlowo-usługowe
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy budowlane
 • Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi
 • Administracja publiczna.

Funkcjonalność:

Kartoteki kontrahentów – przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.

Karty towarów i usług – karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.

Magazyny – możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów, dla każdego magazynu można zdefiniować filtr listy towarów, skutkujący ograniczeniem zakresu towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów).

Cenniki – możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.

Dokumenty 

 • sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe, wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach,
 • magazynowe – użytkownik standardowo może wystawiać dokumenty rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Definiując magazyn użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności),
 • handlowe – dokumenty zakupu, oferty, zamówienia oraz inne,
 • dostępna jest funkcja blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.

Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi – system umożliwia także definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych, ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych. Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy.

Umowy i faktury cykliczne – rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

Deklaracja Intrastat – na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Kaucje – umożliwiające wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru.

Raporty – do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.

Definiowalne uprawienia – poszczególnym operatorom można ograniczyć uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów (np. dany operator może wystawiać faktury sprzedaży, ale nie może wystawiać faktur zakupu), można także przypisać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego). Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu operatorów jednocześnie.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – w przypadku drukarek fiskalnych enova współpracuje z protokołami firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus (każdorazowo przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu). Standardowo enova współpracuje z kolektorami danych firmy SKK. Istnieje możliwość oprogramowania innych urządzeń (na etapie wdrożenia).

 

Korzyści:

 • kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu,
 • przyspieszenie wprowadzania danych,
 • automatyzacja procesu wystawiania dokumentów,
 • eliminowanie ryzyka pomyłek,
 • szczegółowa ewidencja ofert oraz zamówień,
 • bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa.

Przedstawiciel Handlowy

nowoczesne narzędzie wspierające pracę handlowca poza siedzibą firmy

Aplikacja łączy w sobie najbardziej przydatne, w codziennej pracy handlowca, funkcje sytemu enova365 i jest dostępna także na urządzeniach mobilnych (notebook, tablet, smartfon).

Dla kogo:

 • Firmy handlowe
 • Firmy handlowo-usługowe
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy budowlane
 • Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi
 • Działy handlowe
 • Biura obsługi klienta

 

Funkcjonalność:

 • wystawianie dokumentów handlowych: zapytań, ofert, zamówień,
 • przeglądanie innych dokumentów: faktur, ofert i zamówień do dostawców,
 • planowanie i realizacja wizyt u klientów,
 • rejestracja zdarzeń i zadań związanych z obsługą klienta,
 • prowadzenie i rejestracja korespondencji (wbudowany Klient poczty e-mail),
 • tworzenie cenników, rejestrowanie rabatów,
 • monitorowanie realizacji zamówień,
 • kontrola zapłat,
 • łączenie wpłat i wypłat z realizowanymi zadaniami,
 • przeglądanie i analiza zestawień,
 • integracja z kalendarzem Google,
 • wyznaczanie tras przy pomocy Google Maps,
 • integracja z bazą GUS.

 

Korzyści:

 • szybsze wprowadzanie i wymiana danych w czasie rzeczywistym,
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca i o każdej porze na preferowanym przez użytkownika urządzeniu (laptop, tablet lub smartfon),
 • dostęp do pełnej historii kontaktu z Klientem, dzięki czemu łatwiej jest budować relacje,
 • podniesienie jakości obsługi klientów i wydajności pracy,
 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy.

Produkcja

obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i reje­strują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów

Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty i produkty zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.

 

Dla kogo:

 • Firmy produkcyjne działające w oparciu o zdefiniowane technologie i zlecenia produkcyjne, w których nie jest potrzebne tworzenie szczegółowych harmonogramów produkcji
 • Firmy produkcyjne, w których technologia tworzona jest na potrzeby konkretnego zamówienia klienta
 • Firmy handlowe tworzące zestawy z towarów zamawianych u dostawców na potrzeby konkretnych zamówień klientów

 

 

Funkcjonalność:

Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć na dwa sposoby:

 • poprzez wybór produktu – związana z nim technologia zostanie wybrana automatycznie,
 • poprzez wybór technologii – występujące w niej produkty staną się pozycjami zlecenia.

W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów, w miarę postępu realizacji zlecenia. Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które będą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. W relacji do zlecenia można zatem wygenerować zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

 

Korzyści:

 • obsługa produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
 • szybka kalkulacja kosztu wytworzenia,
 • szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,
 • swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe.

Projekty

Służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów

Moduł Projekty zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów.

 

Dla kogo:

 • Firmy, stowarzyszenia lub inne podmioty, które działają w oparciu o realizację konkretnych projektów
 • Firmy, stowarzyszenia lub inne podmioty, które zobowiązane są do kontroli przebiegu projektów realizowanych w ramach uzyskanego dofinansowania.

Funkcjonalność:

Budżetowanie projektów:

 • tworzenie budżetu dla projektu,
 • planowanie kwot kosztów i przychodów,
 • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),
 • wprowadzanie korekt,
 • kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu),
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.

Budżet może być planowany:

 • w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)
 • w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały)
 • lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości.

Moduł enova365 Projekty zawiera pełną funkcjonalność modułu enova365 CRM, który umożliwia:

 • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami,
 • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,
 • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty,
 • łączenie kilku projektów w kampanie.

Korzyści:

 • kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia,
 • automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów,
 • kontrola realizacji budżetów projektów,
 • możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi projektu poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów,
 • pełna informacja analityczna.

Preliminarz EŚP

pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności oraz wprowadzić plany przepływów finansowych

Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta – mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów.

 

Dla kogo:

 • Kadra zarządzająca
 • Dyrektor Finansowy
 • Dyrektor Ekonomiczny
 • Pracownicy Działu Księgowość
 • Pracownicy analityczni

 

Funkcjonalność:

enova365 Preliminarz EŚP jest rozszerzeniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych1. Narzędzie pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

 

Korzyści:

 • precyzyjne prognozowanie i kontrola płynności finansowej,
 • redukcja ryzyka utraty płynności,
 • szczegółowa analiza rozrachunków kontrahentów, szczególnie tych niosących zagrożenie niewypłacalności,
 • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
 • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.
1 Moduł enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. Jest integralną częścią każdego z podstawowych modułów enova365. Wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie. Zadaniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych jest kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Oznacza to, że gromadzi on wszystkie informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

 

Business Intelligence

Dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365

 

Dla kogo:

 • Firmy korzystające z dowolnych modułów enova365

 

Funkcjonalność:

Domena
System umożliwia stworzenie dowolnej dziedziny analitycznej bez konieczności zaawansowanej znajomości języka zapytań do zarządzania bazami danych. Utworzona dziedzina analityczna jest zapisywana w formie  widoku danych (ang. view) na serwerze. W zależności od posiadanej licencji użytkownik może analizować dane pochodzące ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa (pełna licencja firmowa) lub z wybranych obszarów (np. obszar finansowy czy kadrowo-płacowy). Następnie domena może zostać wykorzystana do prowadzenia dalszych analiz w dowolnie wybranym, zewnętrznym narzędziu analitycznym. Dzięki elastycznemu podejściu BI enova365 zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających analityków. Raz przygotowana dziedzina analityczna jest też podstawą do tworzenia kluczowych wskaźników efektywności organizacji.

Wskaźnik
Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i poza finansowe. Są ważnym elementem monitorującym procesy w organizacji, gdyż pozwalają jasno rozstrzygać czy postawione cele są w ogóle realizowane oraz na jakim etapie się znajdują.
BI w enova365 dostarcza pakiet takich wskaźników z różnych obszarów systemu ERP. Dodatkowo w prostym edytorze operator posiadający stosowne uprawnienia może samodzielnie utworzyć potrzebny dla niego wskaźnik.

Bannery list i formularzy
Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu enova365, w których operator może umieścić wybrane przez siebie wskaźniki. Wiedza, którą dostarczają dostępna jest dokładnie w miejscu pracy operatora i umożliwia mu skuteczne podejmowanie decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.
Dzięki zastosowanemu mechanizmowi asynchroniczności liczenie wskaźników odbywa się w osobnym wątku, nie blokując pracy operatora. Dodatkowo każda zakładka formularza może mieć swój unikalny zestaw wskaźników.

 

Korzyści:

 • Wskaźniki biznesowe dostępne w miejscu pracy operatora, na listach i formularzach enova365.
 • Zawsze aktualny i rzeczywisty zbiór danych ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.
 • Możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w każdym zewnętrznym narzędziu analitycznym.
 • Predefiniowane dziedziny analityczne oraz wskaźniki.

Moduły dodatkowe

Jednostki Budżetowe

daje możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe

Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości opisywane rozwiązanie daje możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

 

Dla kogo:

 • Jednostki budżetowe, stowarzyszenia lub inne podmioty, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa i z tego tytułu są zobligowane do prowadzenia ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej

 

Funkcjonalność:

 • tworzenie planu wydatków wg budżetowej klasyfikacji
  • rodzajowej,
  • zadaniowej
  • lub mieszanej,
 • korekty planów w kolejnych okresach,
 • procentowa i kwotowa kontrola wykonania planów i zaangażowania środków budżetowych,
 • wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych,
 • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych,
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych,
 • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych,
 • przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej,
 • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych,
 • automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel).

 

Korzyści:

 • pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki,
 • kontrola kwotowa i procentowa wykonania planów i zaangażowania,
 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu księgowania dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i wg klasyfikacji budżetowych,
 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu kontroli przepływów pieniężnych wg klasyfikacji budżetowych,
 • automatyzacja tworzenia sprawozdań budżetowych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego

enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

 

Dla kogo:

 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia z kontrahentami
 • Firmy, które chcą wyeliminować „ręczne” wprowadzanie wyciągów bankowych i sprawdzanie rozrachunków
 • Firmy proekologiczne.

Funkcjonalność:

Import wyciągów do systemu:

 • z pliku,
 • z katalogu,
 • do jednej ewidencji,
 • do wielu ewidencji,
 • dopisywanie operacji do otwartego raportu.

Analiza danych:

 • automatyczna identyfikacja podmiotów z operacji bankowych z kontrahentami z bazy (na podstawie zgodności numeru rachunku lub na podstawie informacji użytkownika),
 • automatyczne rozliczanie zobowiązań z należnościami na podstawie zgodności numerów dokumentów,
 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do wszystkich operacji bankowych, szczególnie tych, które nie wiążą się z rozrachunkami i księgowane są w koszty/przychody wprost z wyciągu bankowego. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – nawet użytkownik nieposiadający specjalistycznej wiedzy może nanieść informację księgową przy pomocy zdefiniowanych matryc (szablonów).

Księgowanie:
Dzięki temu że na wszystkie operacje bankowe, już na etapie analizy danych, zostały naniesione informacje dotyczące kont księgowych, etap księgowania z użyciem schematów księgowych przebiega błyskawicznie i co najważniejsze bezbłędnie.

 

Korzyści:

 • automatyzacja rozliczania płatności,
 • wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu,
 • znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu – oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi,
 • możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu – matryce),
 • wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.

 

Obsługuj rachunek bankowy bezpośrednio z enova365

WebService – Raiffeisen oraz BGZ BNP Paribas

Webservice umożliwia integrację systemu enova365 z systemem bankowości elektronicznej. Pozwala kontrolować i wykonywać czynności na operacjach bankowych, bez logowania się do systemu bankowego. Użytkownik systemu enova365 może na bieżąco przeglądać aktualne dane na swoich rachunkach z poziomu systemu, bez potrzeby logowania się przez stronę www do banku.

Aktualnie dostępna jest funkcja obsługi rachunków bankowych w Raiffeisen oraz  BGZ BNP Paribas.

Wirtualne Rachunki Bankowe

wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych

Kontrahenci często nie pamiętają, by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu, co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty. Rozwiązanie może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce, w standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

 

Dla kogo:

 • Firmy, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców
  • Przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej
  • Dostawcy Internetu, telewizji cyfrowej lub kablowej
  • Sektor utilities (zakłady energetyczne, zakłady gazownicze, wodociągi)
  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Spółdzielnie mieszkaniowe
  • Uczelnie
  • Zarządcy wspólnot mieszkaniowych

 

Funkcjonalność:

Generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży dla:

 • kontrahenta (najbardziej popularny – każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności),
 • każdej należności
 • albo dla każdego dokumentu, w zależności jak Klient ustali z bankiem.

 

Importowanie do enova365 pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowychdostarczonego przez bank. Podczas importu:

 • program automatycznie rozlicza (paruje) wpłaty z należnościami na podstawie zgodności numeru rachunku,
 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu, jak i bezpośrednio po nim (możliwość taką dają matryce definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – mechanizm identyczny jak w przypadku enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe).

 

Korzyści:

 • znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu,
 • automatyzacja rozliczania płatności,
 • obniżenie kosztów obsługi należności,
 • możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu – matryce),
 • wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.

 

Importy Księgowe

Import kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu

Moduł został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość  prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki niemu można zaimportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości oraz dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach)

 

Dla kogo:

 • Biura rachunkowe
 • Firmy prowadzące księgowość w enova365, a handel i magazyn w innym programie
 • Firmy wielooddziałowe pracujące na różnych bazach danych w enova365 (centrala prowadzi księgowość całej jednostki, ale otrzymuje komplet informacji od oddziałów, które prowadzą własną księgowość).

Funkcjonalność:

Dane importowane są do Ewidencji Dokumentów enova365.

Zakres importowanych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
 • polecenia księgowania,
 • paragony,
 • faktury wewnętrzne,
 • dokumenty magazynowe,
 • raporty kasowo-bankowe,
 • opisy analityczne i cechy do różnych obiektów.

Odpowiednia konfiguracja umożliwia mapowanie danych wyeksportowanych z bazy operacyjnej, gdzie dokumenty zostały stworzone, dla bazy docelowej (w pliku konfiguracyjnym zostają zapisane swoiste „łączniki” np. dane dotyczące faktury o symbolu FV zapisz w dokumentach o symbolu SPT). Dodatkowo rozwiązanie zabezpiecza przed wielokrotnym zaimportowaniem tych samych danych. W pełni współpracuje z dodatkiem enova365 Eksporty Księgowe, dzięki czemu możliwa jest wymiana danych między różnymi bazami danych enova365.

Ponadto umożliwia przeniesienie danych z innego programu handlowego do księgowości enova365 z wykorzystaniem narzędzia eksportującego dane z zewnętrznego programu do pliku o odpowiedniej strukturze tj. enova.txt.

 

Korzyści:

 • wyeliminowanie potrzeby ręcznego wprowadzania danych do systemu,
 • usprawnienie i przyspieszenie księgowania dokumentów,
 • możliwość współpracy między księgowością enova365, a innymi zewnętrznymi programami handlowymi.

 

Eksporty Księgowe

eksport kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym do odrębnej bazy danych lub innego systemu

Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova365 – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych użytkownika.

 

Dla kogo:

 • Firmy prowadzące handel i księgowość w enova365, ale na różnych bazach danych (np. księgowość prowadzona jest przez zewnętrzną firmę)
 • Firmy prowadzące handel w enova365, a księgowość w innym programie
 • Firmy wielooddziałowe pracujące na enova365 w modelu offline (oddziały prowadzą własną księgowość, ale równocześnie przekazują komplet informacji do centrali, która prowadzi księgowość całej jednostki)

 

Funkcjonalność:

Zakres przenoszonych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
 • polecenia księgowania,
 • paragony,
 • faktury wewnętrzne,
 • dokumenty magazynowe,
 • raporty kasowo-bankowe (wszystkie lub wskazane),
 • opisy analityczne, dekrety (zapisywane w opisie analitycznym) i/lub cechy do różnych obiektów.

Dokumenty wszystkich wymienionych typów wyeksportowane do jednego pliku tekstowego w formacie enova.txt, otrzymują odpowiedni status i domyślnie nie podlegają edycji, co zabezpiecza przed niezgodnością danych w systemie wyjściowym i docelowym.
Plik może zostać zaimportowany poprzez enova365 Importy Księgowe do księgowości enova365 lub do innego zewnętrznego programu księgowego, przy użyciu dodatku integrującego zgodnego z użytkowanym programem księgowym (pliki enova.txt, z uwagi na prostą strukturę budowy, nie wymagają tworzenia zaawansowanych dodatków integrujących).

 

Korzyści:

 • szybka wymiana kompletu informacji niezbędnych w księgowości,
 • oszczędność czasu i eliminacja zbędnej pracy,
 • możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych.

 

Pracownicy Eksportowi

Rozliczenie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą

Wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Składki ZUS za okres oddelegowania podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

 

Dla kogo:

 • Agencje pracy tymczasowej
 • Firmy budowlane
 • Zakłady mięsne.

Funkcjonalność:

 • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji gdy pracownik przebywa cały miesiąc za granicą,
 • rozliczanie wynagrodzeń w przypadku gdy część miesiąca pracownik przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą,
 • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju,
 • ewidencjonowanie liczby diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania,
 • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.

 

Korzyści:

 • uproszczenie rozliczania wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę,
 • ułatwienie procesu naliczania podstawy składek ZUS oraz opodatkowania pracowników pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.

 

Pracownicy Uczelni

rozwiązanie dedykowane dla uczelni wyższych – ujmuje specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich

W rozliczeniach kadrowo-płacowych nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.

 

Dla kogo:

 • Uczelnie wyższe – jednostki organizacyjne, państwowe, samorządowe lub prywatne działające na podstawie przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

 

Funkcjonalność:

Dodatkowe tabele:

 • nauczyciele akademiccy,
 • pozostali pracownicy (pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi).

Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:

 • Uczelnia,
 • Inne dane,
 • Kariera naukowa,
 • Oceny,
 • Specjalizacje lekarskie,
 • Ukończone uczelnie,
 • Etat | Rotacja,
 • Etat | Ogólne – uczelnia (rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne),
 • Kadry pozostałe – Odznaczenia.

Dodatek umożliwia definiowanie:

 • definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,
 • definicji ocen,
 • dyscyplin,
 • dziedzin,
 • grup pracowniczych,
 • kierunków,
 • specjalizacji,
 • specjalności,
 • stopni naukowych,
 • tytułów naukowych,
 • tytułów zawodowych.

Dodatkowe tabele i zakładki dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

 

Korzyści:

 • pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni,
 • możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni),
 • ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).

 

Pracownicy Prokuratury

rozwiązanie dedykowane dla Prokuratur – ujmuje pełną specyfikę ewidencji kadrowej Prokuratorów

Dedykowane rozwiązanie poszerza możliwość ewidencji danych kadrowych pracowników prokuratury oraz możliwość wykonania obszernego raportowania.

 

Dla kogo:

 • Prokuratura Okręgowa
 • Prokuratura Rejonowa
 • Prokuratura Regionalna

 

Funkcjonalność:

Dodatek umożliwia:

 • Prowadzenie kartoteka prokuratora (historia zatrudnienia, pełnione funkcje, delegowania, funkcje w KRP, nagrody i kary, inne okoliczności, przejście i powrót ze stanu spoczynku, wykształcenie, kwalifikacje,  stopnie i tytuły naukowe).
 • Ewidencji przebiegu służby prokuratorskiej.
 • Dedykowany raport przebiegu służby podzielny na sekcje:
  • część pierwsza – Dane osobowe,
  • część druga – Przebieg służby prokuratorskiej,
  • część trzecia – Stosunki rodzinne i osobiste,
  • część czwarta – Kwalifikacje,
  • część piąta – Ordery i odznaczenia,
  • część szósta – Inne okoliczności mające wpływ na pełnienie urzędu prokuratora.

 

Korzyści:

 • automatyzacja procesu generowania raportu Przebiegu służby,
 • możliwość ewidencji i szybkiego dostępu do danych osobowych i kartoteki prokuratora.

 

Czas Pracy

Rozbudowane narzędzie do uproszczenia importu, planowania, wprowadzania i ewidencji normy oraz czasu pracy

Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany z innych programów np. programy RCP lub 4 Trans. Dodatkowo wprowadza możliwość grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.

 

Dla kogo:

 • Firmy transportowe korzystające lub planujące zakup programu 4Trans (dawniej Tachoscan) firmy INELO
 • Firmy korzystające z systemu RCP firm Regitech oraz DPK
 • Firmy budowlane
 • Zakłady Pracy Chronionej (ZPCHR)
 • Firmy prowadzące projekty unijne i rozliczające czas pracy poprzez projekty
 • Instytucje finansowe
 • Urzędy
 • Restauracje
 • Sklepy

 

Funkcjonalność:

 • Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu z pliku xml normy czasu pracy (planu pracy), czasu pracy (faktycznego czasu pracy), nieobecności, zestawienia czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym), czasu pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy, praca w warunkach szkodliwych), czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie pracy na danym projekcie – budowa, centrum kosztów, wydział itp.).
 • Import do programu enova365 z programu 4Trans: kierowców, nieobecności, normy czasu pracy (harmonogramu), czasu pracy (wykonania), dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).
 • Współpraca z czytnikami RCP firm Regitech oraz DPK w ramach:
  • import do programu enova365 danych dotyczących czasu pracy, normy pracy,
  • eksport z programu enova365, do programu obsługującego czytnik RCP danych z zakresu pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj. wydziałów, stanowisk, rodzajów zatrudnienia, nieobecności.
 • Możliwość podglądu oraz zmiany dodawania i usuwania normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy.

 

Korzyści:

 • szybki i prawie bezobsługowy import czasu pracy i normy czasu pracy pracowników oraz kierowców,
 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo-płacowym,
 • szybkie i bezbłędnie naliczanie wynagrodzeń kierowcom.

 

Platforma Managera

kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów dostępne w jednym miejscu

Na zakładkach tematycznych – Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace – prezentowane są różne inne informacje najistotniejsze w każdym z obszarów.

 

Dla kogo:

 • Biura rachunkowe
 • Grupy kapitałowe
 • Firmy outsourcingowe
 • Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami kilku firm
 • Menadżerowie firm
 • Osoby zarządzające działaniem systemu – informatycy, administratorzy

 

Funkcjonalność:

Analizy danych na wskazany dzień aktualności oraz za dany okres
Prezentacja podstawowych danych dotyczących:

 • prognozy stanu gotówki,
 • przychodów ze sprzedaży,
 • struktury wiekowej zobowiązań i należności.

Analizy z  poszczególnych obszarów podzielonych na:

 • podatki i ZUS – na zakładce prezentowane są kwoty rozrachunków z urzędami z tytułu różnych podatków,
 • handel – na zakładce prezentowane są dane dotyczące przychodów ze sprzedaży,
 • ewidencja ŚP – na zakładce prezentowane są dane szczegółowe związane z rozrachunkami,
 • księgowość – na zakładce prezentowane są kwoty podatków oraz statystyki dla dokumentów, czyli informacji o liczbie dokumentów wg typu ewidencji wprowadzanych w Ewidencji, zapłat oraz dekretów,
 • kadry płace – na zakładce prezentowane są wartości z deklaracji kadrowych.

Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacja o zobowiązaniach podatkowych – wydruk prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych i składek ZUS dla poszczególnych baz danych,
 • ewidencja środków pieniężnych (struktura wiekowa płatności: kontrahenci, dokumenty, zestawienie; dokumenty nierozliczone: razem, podsumowanie) – standardowe wydruki pochodzące z ewidencji środków pieniężnych.

 

Korzyści:

 • przegląd danych z różnych obszarów w jednym miejscu,
 • zmniejszenie czasochłonności przy wykonywaniu statystyk,
 • możliwość wydruków analizowanych danych w tym samym miejscu.

 

Pracownicy Koszty Projektów

Rozdzielenie wynagrodzeń pracowników wg miejsca powstania kosztów wynagrodzeń (dokładniej niż wg standardowego podzielnika kosztów)

Moduł daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

 

Dla kogo:

 • Przedsiębiorstwa budowlane
 • Firmy ochroniarskie
 • ZPCHR
 • Firmy rozliczające projekty unijne według czasu pracy
 • Jednostki budżetowe.

Funkcjonalność:

 • możliwość określenia sposobu rozliczania konkretnego elementu/składnika wynagrodzenia w celu ustalenia kosztu danego projektu,
 • możliwość przypisania elementów/składników wynagrodzenia do konkretnego projektu,
 • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy i informacji o pracy przy projekcie dla poszczególnych dni,
 • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy dla grupy pracowników przy danym projekcie,
 • możliwość tworzenia opisu analitycznego z podziałem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia przypadające na poszczególne projekty;
 • możliwość tworzenia dekretów z informacją o kosztach na poszczególnych projektach i sposobie ich księgowania.

 

Korzyści:

 • możliwość stworzenia indywidualnego podzielnika kosztów wynagrodzenia,
 • dokładniejsza kontrola miejsca powstawania kosztów wynagrodzeń,
 • pozyskanie analitycznych informacji o kosztach poszczególnych projektów (obiektów, budów).

 

Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych

dedykowany dla firm, w których funkcjonują fundusze pożyczkowe PKZP oraz ZFM

Dodatek enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych w obszarze rozrachunków pozwala kontrolować plan spłat pożyczki w ratach i automatyzować rozliczanie tych spłat wraz z należnymi odsetkami. Należne raty mogą być potrącane z wynagrodzenia lub mogą pojawiać się jako należności od pracowników do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego.

 

Dla kogo:

 • Jednostki administracji publicznej
 • Szpitale
 • Firmy produkcyjne

 

Funkcjonalność:

 • kontroluje plan spłat,
 • oblicza należne odsetki,
 • dokonuje potrąceń z wynagrodzeń lub generuje należności do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu.

 

Korzyści:

 • uproszczenie procesów płacowych i księgowych związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem funduszy pożyczkowych.

 

Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

Wspiera ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika

Aplikacja kontroluje aktualną liczbę wydanej1 odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży „przeterminowanej”). Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy. Rozwiązanie wymaga poza modułem enova365 Kadry i Płace (min. wersja złota) modułu enova365 Handel (min. wersja złota).

 

Dla kogo:

 • Firmy handlowe
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy budowlane
 • ZPCHR
 • Restauracje i hotele
 • Instytucje publiczne (np. policja, straż pożarna, instytucje medyczne)
 • Firmy farmaceutyczne

 

Funkcjonalność:

Proces wydawania odzieży roboczej oraz wyposażenia pracownika opiera się na dokumencie zamówienia i rozchodu wewnętrznego (RW), natomiast zwrot – w oparciu o dokument przyjęcia wewnętrznego (PW). Wydania i zwroty generowane są automatycznie dla zestawów asortymentu przypisanych dla poszczególnych pracowników ze względu na stanowisko pracy, które zajmują.

 

Korzyści:

 • ewidencja wydanej odzieży i wyposażenia dostępna na kartotece pracownika (wszystkie informacje o pracowniku dostępne są z jednego miejsca w systemie),
 • ścisła kontrola stanu wydanej odzieży roboczej,
 • ścisła kontrola stanu wydanego wyposażenia (komputery, telefony, samochody itp.).
1 Wymaga modułu enova365 Handel.

 

SMS

Umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS

Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.

 

Dla kogo:

 • Pracownicy Działu Windykacji
 • Pracownicy Działu Marketingu
 • Pracownicy Działu Serwis
 • Pracownicy Działu Sprzedaży
 • Asystenci Zarządu

 

Funkcjonalność:

Standardowo wiadomości tekstowe wysłane są bezpośrednio z następujących miejsc w programie za pomocą czynności „Wyślij SMS”:

 • kartoteka kontrahenta lub osoba kontaktowa kontrahenta,
 • formularz Zadania / Zdarzenia / Zlecenia serwisowego / Wypożyczenia,
 • korespondencja seryjna.

Funkcjonalność modułu enova365 SMS nie ogranicza się wyłącznie do współpracy z modułem enova365 CRM, można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova365 Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenia, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia) np.:

 • informacja o aktualnych promocjach dla kontrahentów (newsletter, kampanie reklamowe – Smsing),
 • informacje o terminach zaplanowanych spotkań lub szkoleń,
 • informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę,
 • informacja o przeterminowanych i zaległych płatnościach (z uwzględnieniem liczby dni zaległości),
 • informacja o zbliżającym się terminie przeglądu maszyny lub urządzenia,
 • informacja o etapie realizacji zamówienia,
 • informacja o dokonanych przelewach np. wynagrodzeń dla pracowników.

System może samodzielnie pobierać numery telefonów komórkowych bezpośrednio z kartoteki kontrahenta bądź osoby kontaktowej lub generować okienko z polem, gdzie należy ten numer wpisać.

 

Korzyści:

 • zwiększenie wydajności i skuteczności pracowników poprzez automatyzację komunikacji za pośrednictwem wiadomości SMS,
 • wykorzystanie SMS jako dodatkowego kanału komunikacji z kontrahentami lub pracownikami (informacje wewnętrzne lub zewnętrzne).

 

CRM Outlook

Pozwala wyeksportować odebrane i wysłane wiadomości e-mail z klienta poczty Outlook do enova365

Wiadomości e-mail trafiają do enova365 jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu. Narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy, jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova365.

 

Dla kogo:

 • Wszyscy pracownicy firmy pracujący na kliencie poczty MS Outlook, mający dostęp do systemu enova365

 

Funkcjonalność:

Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej (formularz wyboru zawiera listę kontrahentów/kontaktów w pełni funkcjonalną, jak standardowa lista w enova365). System uczy się i zapamiętuje, w związku z czym jednokrotne wskazanie nadawcy/odbiorcy spowoduje przypisanie adresu e-mail do danego kontrahenta lub osoby kontaktowej. Przy kolejnym imporcie wiadomości z tego adresu okno pomocnicze nie pojawi się, kontrahent zostanie automatycznie wskazany jako „Kontrahent” dla zdarzenia w enova365.

 

Korzyści:

 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji kontaktów z klientami,
 • automatyczne przypisanie kontrahenta do wiadomości e-mail,
 • pełna historia kontaktu z danym kontrahentem zebrana w jednym miejscu,
 • możliwość dalszego procesowania zapisanych wiadomości bezpośrednio w systemie enova365, a co za tym idzie przetwarzanie ich w innych modułach enova365.

 

EDI

Obsługa komunikatów EDI – umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi

EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

 

Dla kogo:

 • Dostawcy sieci handlowych
 • Firmy współpracujące z klientami wymagającymi wymiany dokumentów poprzez EDI
 • Firmy współpracujące z dostawcami, którzy mogą przyjmować i przesyłać dokumenty handlowe w postaci komunikatów EDI.

Funkcjonalność:

W każdym z systemów może wystąpić różne kodowanie towarów i kontrahentów, podstawowym założeniem EDI jest więc identyfikacja towarów po kodzie EAN oraz kontrahentów po kodzie GLN (odpowiednik EAN dla lokalizacji, czyli adresu). System enova365 obsługuje komunikaty EDI w postaci plików xml, jednak tym co go wyróżnia, jest fakt, że struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna, w tym:

 • definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet,
 • definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem,
 • tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER,
 • sześć gotowych definicji komunikatów, które można modyfikować: INVOICE, ORDER, DESADV – każdy w dwóch wariantach odpowiadających standardom ECOD i EDINet,
 • przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów,
 • przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu,
 • tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport),
 • tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu,
 • zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu.

Korzyści:

 • współpraca z sieciami handlowymi bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI,
 • generowanie komunikatów EDI wprost z systemu,
 • możliwość definiowania różnych komunikatów we własnym zakresie – zgodnie z wymaganiami poszczególnych firm.

eFaktura GreenMail24

Umożliwia generowanie pliku zawierającego dokument wystawiony w enova365 do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum GreenMail24

Jest wykorzystywany łącznie z usługą GreenMail24, oferowaną przez GreenPost sp. z o.o. oraz z certyfikatami do podpisywania i wysyłania plików.

 

Dla kogo:

 • Firmy wystawiające duże liczby dokumentów, które trzeba dostarczyć do odbiorcy
 • Firmy, które preferują lub zostały zobligowane do elektronicznej archiwizacji dokumentów
 • Firmy, których klienci wymagają dostarczania faktur w formie elektronicznej
 • Firmy proekologiczne

 

Funkcjonalność:

Usługa polega na przechowywaniu dokumentów w postaci elektronicznej (plik PDF, plik XML, dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Odbiorca może otrzymać dokument w postaci PDF oraz XML, przy czym struktura i zawartość pliku XML mogą być definiowane przez użytkownika.

 

Korzyści:

 • zmniejszenie kosztów (wyeliminowanie faktur w formie papierowej oraz ich wysyłki),
 • skrócenie czasu dostarczenia dokumentu do odbiorcy, co bezpośrednio wpływa na szybszą realizację płatności,
 • wygoda oraz oszczędność czasu i powierzchni składowania (eFaktura tworzona i wysyłana jest bezpośrednio z enova365, bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji, a kopie wszystkich faktur przechowywane są w archiwum KIR),
 • pełny dostęp przez Internet do zarchiwizowanych dokumentów.

Pulpity

Pulpit Pracownika

Elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych

 

Dla kogo:

 • Firmy handlowe
 • Firmy handlowo-usługowe
 • Firmy produkcyjne
 • Biura rachunkowe
 • Jednostki i zakłady budżetowe
 • Fundacje/stowarzyszenia

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzać dostępny limit urlopowy,
 • składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Benefity:

 • przyspieszenie przepływu informacji w firmie,
 • lepsza organizacja pracy,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pulpit Kierownika

Elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych

 

Dla kogo:

 • Firmy handlowe
 • Firmy handlowo-usługowe
 • Firmy produkcyjne
 • Biura rachunkowe
 • Jednostki i zakłady budżetowe
 • Fundacje/stowarzyszenia.

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie danych podwładnych pracowników,
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów.

Korzyści:

 • przyspieszenie realizacji operacji kadrowo-płacowych,
 • zmniejszenie liczby papierowych dokumentów w obiegu,
 • dystrybucja dokumentów elektronicznych,
 • lepsza organizacja pracy oraz ustalanie zastępstw,
 • kontrola nadgodzin,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Od wersji 14.0. dostępna wersja z interfejsem anglojęzycznym

Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika

Umożliwia edycję danych na formularzu Czas pracy i Norma czasu pracy w Pulpicie Pracownika

 

Dla kogo:

 • Instytucje finansowe
 • Urzędy
 • Restauracje
 • Sklepy.

Funkcjonalność:

Rozwiązanie umożliwia wprowadzenie bezpośrednio przez pracownika normy i czasu pracy w aplikacji Pulpit Pracownika.

 

Benefity:

 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo-płacowym,
 • aktualne dane o czasie pracy w związku z możliwością wpisywanie informacji o czasie pracy na bieżąco.

Pulpit Kontrahenta

Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365.

 

Dla kogo:

 • Kontrahenci będący odbiorcami,
 • Kontrahenci będący dostawcami.

Funkcjonalność:

 • Samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych) , oferty od dostawcy;
 • udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach;
 • możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe;
 • możliwość wyświetlana zdjęć towarów;
 • możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI);
 • podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe;
 • informacja o zadaniach CRM kontrahenta;
 • możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień;
 • możliwość połączenia z modułem Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.

Korzyści:

 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie kontrahentowi (odbiorcy/dostawcy) samodzielnego wystawiania określonych typów dokumentów;
 • uproszczenie i automatyzacja procesów obiegu dokumentów w module Handel;
 • uzyskanie nowego kanału komunikacji z kontrahentem;
 • proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów);
 • podniesienie jakości obsługi kontrahenta;
 • utrzymanie wizerunku nowoczesnej firmy korzystającej z rozwiązań pro klienckich.

Od wersji 14.0. dostępna wersja z interfejsem anglojęzycznym

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami

 

Dla kogo:

 • Biura rachunkowe,
 • Kancelarie biegłych rewidentów,
 • Biura podatkowe,

 

Funkcjonalność:

 • Dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi),
 • dwukierunkowa komunikacja Klienta z Biurem Rachunkowym,
 • udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych,
 • najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności,
 • raporty do pobrania w postaci plików PDF, DOC, XLS,
 • płatności do realizacji w bankowości elektronicznej,
 • zadania zlecone i powiadomienia,
 • zasobnik dokumentów – najważniejsze dokumenty zgromadzone w jednym miejscu.

 

Korzyści:

 • Zwiększenie konkurencyjności usług biura,
 • poprawa jakości obsługi klientów biura rachunkowego,
 • usprawnienie komunikacji z klientem i wymiany dokumentów,
 • automatyzacja udostępniania informacji Klientowi,
 • wzrost efektywności pracy księgowego,
 • podwyższenie standardów bezpieczeństwa przekazywania danych Klientowi.

Od wersji 14.0. dostępna wersja z interfejsem anglojęzycznym

Workflow w Pulpitach

Rozszerza funkcjonalność Pulpitu podstawowego (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego). Sprawia ze użytkownik może się skoncentrować nad merytorycznym aspektem realizacji czynności a o kwestie organizacji i delegowania pracy czy terminy zadba program

 

Dla kogo:

Firmy, instytucje oraz organizacje, w których powtarzalne czynności realizowane przez pracowników, są od siebie wzajemnie zależne, wymagają terminowości i szybkości przepływu informacji. Firmy szukające metod optymalizacji czasu oraz organizacji pracy pracowników jak również obsługi kontrahentów.

Funkcjonalność:

Wykorzystanie Workflow w Pulpitach pozwala na połączenie w ciągi decyzyjne operacji wykonywanych przez użytkowników pulpitów oraz operatorów enova365.

Przykład z wykorzystaniem Pulpitu Pracownika jako Pulpitu podstawowego:

A. Firma posiada następujące moduły enova365: 

 • Kadry Płace w wersji złotej,
 • Pulpit Pracownika,
 • Konfigurator Workflow
 • Workflow w wersji platynowej oraz Workflow w Pulpitach

Użytkownik pulpitu pracownika  wprowadza wniosek o urlop, proces zostaje uruchomiony w momencie składania wniosku przez pracownika. System na podstawie struktury organizacyjnej i obecności w firmie przekazuje wniosek do akceptacji  do właściwego przełożonego lub zastępcy. Ścieżka akceptacji może być dowolnie wielopoziomowa, by w końcu przełożony na właściwym szczeblu zaakceptował wniosek powodując wprowadzenie nieobecności do kalendarza pracy pracownika. Pracownik może na bieżąco śledzić na jakim etapie i u kogo jest obecnie jego wniosek bez potrzeby angażowania działu HR czy przełożonego.

 

Benefity:

 • błyskawiczne szkolenie pracowników,
 • minimalizacja prawdopodobieństwa pomyłki pracownika,
 • automatyzacja powtarzalnych czynności,
 • obsługa wielopoziomowej akceptacji oraz pracy równoległej,
 • monitorowanie postępu realizacji sprawy, poprzez śledzenie etapów w procesie,
 • elastyczność – możliwość dostosowania do potrzeb firmy,
 • uporządkowanie i ujednolicenie procedur w firmie.

Nasi Partnerzy